Francja. Kwadratura okólnika
Francuskie Ministerstwo Edukacji przedstawiło związkom zawodowym nauczycieli projekt okólnika, który ma pomóc dyrektorom szkół publicznych w interpretowaniu głośnej ustawy o laickości. Ustawa zacznie obowiązywać od nowego roku szkolnego.
[...]Okólnik dopuszcza noszenie w szkołach publicznych "dyskretnych symboli religijnych", nie wyjaśnia jednak, według jakich kryteriów miałaby być oceniana ich dyskretność.
Najbardziej kuriozalne są jednak wytyczne wprowadzające wyjątki od ogónych zasad. Tek więc nie byłyby zabronione symbole czy stroje mogące mieć w pewnych przypadkach wymowę religijną, które jednak są noszone przez uczniów z powodów pozareligijnych. Chodzi tu przede wszystkim o tzw. bandanę, rodzaj czepka, znacznie mniejszego od islamskiej chusty. Bandana miałaby się stać rozwiązaniem kompromisowym, satysfakcjonującym i organizacje muzułmańskie, i francuskiego ustawodawcę.
Szczególnie ostro skrytykował SNPDEN, związek zawodowy dyrektorów szkół publicznych. Stwierdził, że zawarte w nim instrukcje pogłębiają jedynie zamieszanie panujące wokół ustawy o laickości [...] W obecnym kształcie okólnik nadaje się tylko do kosza - uważa SNPDEN.
Otwarcie zakpili z Ministerstwa Edukacji dwaj anonimowi nauczyciele, prezentując w Internecie własne wytyczne. Proponują, by rozmiary symbolu religijnego ustalać proporcji do wymiarów ucznia. Na przykład, za ostentacyjny należałoby uznać krzyż o wielkości przekraczającej jedną piętnastą wzrostu noszącej go osoby.

Rzeczpospolita, 27.04.2004

Zobacz także: