Polecane książki
Dietrich von Hildebrand "Koń trojański w Mieście Boga"


Przyczyny kryzysu w kościele katolickim


Dietrich von Hildebrand, o ile dobrze rozumiem sens tytułu Koń trojański w Mieście Boga, alarmuje przeciwko tym samym wypaczeniom, przed którymi ostrzegał Henri de Lubac. W rzeczy samej, pierwsza część Konia trojańskiego nosi tytuł Odnowa prawdziwa i odnowa fałszywa, a rozpoczynają ją właśnie pochwała Ojców soborowych i uznanie wielkości II Soboru Watykańskiego. Jednakże, stwierdza autor, wiele współczesnych prac poświęconych Soborowi daje powody do smutku i poważnego niepokoju. Z jednej strony - pisze von Hildebrand - stwierdzamy tam obecność prawdziwego ducha Chrystusa, autentyczny głos Kościoła; spotykamy teksty, które zarówno w formie, jak i w treści oddychają wspaniałą atmosferą tego, co nadprzyrodzone. Z drugiej strony, natrafiamy na przygnębiającą sekularyzację, zupełne zagubienie "sensus supranaturalis" (poczucia tego, co nadprzyrodzone), grzęzawisko bezładu. [...]
Oprócz utrzymującej się ignorancji, gdy chodzi o dokumenty Soboru (która dostatecznie uzasadnia potrzebę wznowienia książki von Hildebranda), mamy do czynienia z utrzymującą się siłą dążności sekularystycznych. To właśnie te dążności piętnuje von Hildebrand najmocniej i najbardziej konsekwentnie. We wtargnięciu sekularyzmu w życie Kościoła widzi on analogię inwazji Ateńczyków na Troję. Pisze: Co prawda, sekularyzacja jest złem przede wszystkim z tego powodu, że oznacza odstępstwo od Chrystusa, i właśnie dlatego zwalczamy ją na każdej stronicy tej książki. Dodaje następnie uwagę, którą każdy, kto - jak ja - uczestniczy w zmaganiach toczonych przez dzisiejszy ruch ekumeniczny, bez wątpienia uzna za wyraz głębokiej intuicji: sekularyzacja stoi na przeszkodzie prawdziwemu i autentycznemu ekumenizmowi.

John kardynał O'Connor
Nowy York, 1993